UVODNE NAPOMENE

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno (dalje: Knjižnica) je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje knjižnične djelatnosti. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je narodna. Vlasnička i osnivačka prava nad Knjižnicom ima Općina Tisno.
Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost sukladno Zakonu o knjižnicama. Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba.
Knjižnicom upravlja Ravnatelj.
Poslovi i zadaci Knjižnice obavljaju se u sjedištu Knjižnice.

OSNOVNI PODACI O KATALOGU

Naziv tijela javne vlasti: Narodna knjižnica i čitaonica Tisno

Adresa sjedišta: Uska ulica 1; 22240 Tisno

Odgovorna osoba: Silvija Ćurić, ravnateljica

Katalog informacija je dostupan na adresi: http://nkc-tisno.hr/

Pisani upiti:
- poštom na adresu sjedišta: Uska ulica 1; 22240 Tisno
- e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- telefonom: 022/438-277

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN broj: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Knjižnica. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Knjižnica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Knjižnica raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Knjižnice većinom u pisanom obliku.

Knjižnica, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:
1. objavljivanjem akata na Oglasnoj ploči knjižnice,
2. putem službene internetske stranice Knjižnice,
3. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

ODLUKE

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

VRSTE INFORMACIJA

1. Akti Knjižnice (Statut, Pravilnici, Financijski planovi, Planovi nabave, Odluke i sl.)
2. Popis inventara Knjižnice
3. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Knjižnice s pravnim i fizičkim osobama
4. Natječajna dokumentacija za provedbu postupaka javne nabave
5. Sva ostala dokumentacija kojom raspolaže Knjižnica, ako ne predstavlja izuzetak predviđen u članku 7. Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija
6. Katalog knjižnog fonda

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Knjižnici. Zahtjev za pristup informacijama u PDF formatu
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Knjižnica je obvezna omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se produljiti iz razloga utvrđenih odredbom članka 14. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Izvješće pristup info 2021.

Izvješće pristup info 2020.

Izvješće pristup info 2019.

Izvješće pristup info. 2018.

Izvješće pristup info. 2017.

Izvješće pristup info. 2016.