UVODNE NAPOMENE

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno (dalje: Knjižnica) je javna ustanova osnovana za trajno obavljanje knjižnične djelatnosti. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda Knjižnica je narodna. Vlasnička i osnivačka prava nad Knjižnicom ima Općina Tisno.
Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost sukladno Zakonu o knjižnicama. Knjižnična se djelatnost obavlja kao javna služba.
Knjižnicom upravlja Ravnatelj.
Poslovi i zadaci Knjižnice obavljaju se u sjedištu Knjižnice.

OSNOVNI PODACI O KATALOGU

Naziv tijela javne vlasti: Narodna knjižnica i čitaonica Tisno

Adresa sjedišta: Uska ulica 1; 22240 Tisno

Odgovorna osoba: Silvija Ćurić, ravnateljica

Katalog informacija je dostupan na adresi: http://nkc-tisno.hr/

Pisani upiti:
- poštom na adresu sjedišta: Uska ulica 1; 22240 Tisno
- e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- telefonom: 022/438-277

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, (NN broj: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Knjižnica. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Knjižnica glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Knjižnica će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Knjižnica raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Knjižnice većinom u pisanom obliku.

Knjižnica, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:
1. objavljivanjem akata na Oglasnoj ploči knjižnice,
2. putem službene internetske stranice Knjižnice,
3. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

ODLUKE

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

VRSTE INFORMACIJA

1. Akti Knjižnice (Statut, Pravilnici, Financijski planovi, Planovi nabave, Odluke i sl.)
2. Popis inventara Knjižnice
3. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Knjižnice s pravnim i fizičkim osobama
4. Natječajna dokumentacija za provedbu postupaka javne nabave
5. Sva ostala dokumentacija kojom raspolaže Knjižnica, ako ne predstavlja izuzetak predviđen u članku 7. Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija
6. Katalog knjižnog fonda

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Knjižnici. Zahtjev za pristup informacijama u PDF formatu
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena zabilješka.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Knjižnica je obvezna omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se produljiti iz razloga utvrđenih odredbom članka 14. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Izvješće pristup info. 2023.

Izvješće pristup info. 2022.

Izvješće pristup info. 2021.

Izvješće pristup info. 2020.

Izvješće pristup info. 2019.

Izvješće pristup info. 2018.

Izvješće pristup info. 2017.

Izvješće pristup info. 2016.

 

Godina citanja uspravno

Radno vrijeme

Ponedjeljak, utorak i petak
08,00-14,00 sati
 
 
Srijeda i četvrtak
14,00-20,00 sati
 
 
Subota
08,00-12,00 sati